Psychology, marketing and life

Psychology, marketing and life

Kvaliteet

FRM OÜ Õppekorralduse alused:

Kehtestamise kuupäev: 26.11.2018

Kehtestaja: FRM OÜ

Õppekorralduse alused
1. Üldsätted
1.1. FRM OÜ (edaspidi Koolitaja) poolt asutatud täiskasvanute täienduskoolitusasutus Kaunid Hetked lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. Koolitaja korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitusi.
1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, kuutasu alusel renditavates ruumides erinevatel aadressidel nii Tallinnas, Tartus, Raplas kui Pärnus ning teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisiseseid koolitusi viiakse läbi ka koolituse tellija koolitusruumides.
1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitajal on õigus teha koolituste ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti või telefoni teel.
1.6. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitustena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.7. Õppetöö toimub eesti ja inglise keeles.
1.8. Õppetöö toimub tööpäevadel päevase õppetöö vormis. Klientide vajadustest lähtuvalt on koolitusi võimalik läbi viia ka õhtustel aegadel ja nädalavahetustel.
1.9. Iga koolituse alusdokumendiks on õppekava, milles on määratletud:
• õppekava nimetus;
• õppekavarühm;
• õpiväljundid;
• õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
• õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
• õppe sisu;
• õppekeskkonna kirjeldus;
• õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
• lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
• koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.
1.10. Õppekavad ja muudatused õppekavas kinnitab Koolitaja.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Koolitaja kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, osaleja e-post, osaleja telefoninumber ja osaleja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolituse lõpus väljastataval tunnistusel või tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seadusele ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine
3.1. Koolitusele registreerumine
3.1.1. Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerumiseks võib saata e-kirja Koolitaja e-postile pulmafotograaf@gmail.com või kasutada Koolitaja veebilehel olevat registreerumisvormi.
3.1.2. Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, telefoninumber, osaleja e-posti aadress, isikukood, arve saaja aadress ja nimi. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile.
3.1.3. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Koolitaja kontaktisikult, kelle kontaktid on leitavad Koolitaja veebilehelt.
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1. Koolitusgrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolitaja koostab koolitusel osalevate õppijate nimekirja ning kinnitab selle.
3.2.3. Koolitajal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel hiljemalt kahe (2) päevase etteteatamisega.
4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Koolitaja poolt koolitusgruppi arvatud ning kes on tasunud koolituse arve.
4.2. Arve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõttu.

5. Koolituse lõpetamise ja koolituselt väljaarvamise kord
5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise (eksam/test/vestlus) läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul kui koolitus ei lõppe hindamisega või juhul kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.
5.2. Tunnistused ja tõendid allkirjastab koolitusasutuse pidaja esindaja. Tunnistustele ja tõenditele märgitakse ka koolitajate nimed. Koolitaja peab tunnistuste ja tõendite üle arvestust.
5.3. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja õppija sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve mittetasumisel või lepingutingimuste rikkumisel. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja ka peale koolituse lõppemist ja tunnistuse või tõendi väljastamist.

6. Koolituse eest tasumine
6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
6.2. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva, hoolimata Koolitaja poolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
6.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
6.4. Koolitusasutuses ei toimu õppetasust vabastamist.

7. Koolitusest loobumine ja õppetasu tagastamine
7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (pulmafotograaf@gmail.com).
7.2. Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest kuni 7 päeva enne koolituse algust, tagastatakse 100% õppetasust.
7.3. Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest 2-6 päeva enne koolituse toimumist, tagastatakse 75% õppetasust.
7.4. Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või ei teata koolitusest loobumisest, ei tagastata õppetasu.
7.5. Kui koolitus jääb ära Koolitajast tingitud põhjustel, tagastatakse koolitusele registreerunule 100% õppetasust.
7.6. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

8. Koolituse katkestamine
Koolituse katekestamisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, töölähetus vms), saab õppija liituda järgmise koolitusgrupiga.

9. Õppija õigused ja kohustused
9.1. Õppijal on õigus:
9.1.1. nõuda kvaliteetset koolitust;
9.1.2. saada teavet õppekorralduse ja õppekava kohta;
9.1.3. nõuda õppetasu tagastamist Koolitaja poolsetest põhjustest tingitud ära jäänud koolituste eest;
9.1.4. saada koolituse lõpus tunnistus või tõend.
9.2. Õppija on kohustatud:
9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt täienduskoolitusasutuse töötajate korraldustele;
9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja muud Koolitaja vara;
9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.
11. Vaidluste lahendamise kord
Koolitaja ja õppija vahel tekkinud eriarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse need lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest.

FRM OÜ Koolituse kvaliteedi tagamise alused:

Kehtestamise kuupäev: 26.11.2018

Kehtestaja: FRM OÜ
Kvaliteedi tagamine

FRM OÜ koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted
1.1 FRM OÜ (edaspidi: Koolitaja) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, asutuse põhikirjast, õppekorralduse alustest ja teistest asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokumentidest.
1.2 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.
1.3 Koolitaja korraldab täienduskoolitusi järgmistes valdkondades:
1.3.1 Fotograafia
1.3.2 Turundus
1.3.2 Isikuareng
Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
Õppes kasutatavad ruumid renditakse vastavalt vajadusele, need on kaasaegsed ja varustatud kaasaegse tehnikaga. Ruumides on alati olemas puhtus, soojus ning nad on valgusküllased. Kõikides ruumides on tasuta internetiühendus ning õppelauad ja toolid.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist.
3.2 Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
• õppekava nimetus;
• õppekavarühm;
• õpiväljundid;
• õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
• õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
• õppe sisu;
• õppekeskkonna kirjeldus;
• õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
• lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
• koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel.
3.3 Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.
3.4. Avatud koolituste õppekavd avalikustatakse asutuse veebilehel.
Õppekavade kvaliteedi tagamiseks läbivad õpetajad vähemalt kord aastas täiendkoolituse koolitataval alal, teeme vajadusel muudatusi õpilastelt saadud tagasiside põhjal õppekavasse ning kord aastas vaatame õppekavad üle.
3. Õpetajate kvaliteedi tagamise alused
4.1 Kõigil Koolitaja õpetajatel on on õpetamise kogemus. Nad on läbinud mitmeid täiendkoolitusi ning olnud Eestis oma alal tippude seas.
Õpetajad on alati õpetataval alal läbinud mitmeid täiendkoolitusi, nii Eestis kui välismaal, osalenud teemakohastel seminaridel ning teinud koostööd ka samal alal töötavate teiste ettevõtjatega, et laiendada silmaringi.
4.2 Kõigi avatud koolituste raames õpetavate õpetajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Koolitaja veebilehel.
4.3 Õpetajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel leitakse koostöös õpetajaga tekkinud kitsaskohtadele lahendused.

4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Koolitaja küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt kui ka anonüümselt.
5.2 Koolitaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse läbiviimisel või korralduses.

en_USEnglish
etEesti en_USEnglish